DISCLAIMER

Functioneren van het platform
LGL/Media (hierna te noemen LGL) stelt alles in het werk om het platform goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. LGL kan echter niet garanderen dat het platform te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. LGL en de eventuele verstrekkers van de inhoud van het platform aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen, directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, en/of kosten (kosten van juridische bijstand daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen) onder meer als gevolg van het gebruik, dan wel problemen met het gebruik van het platform, winstderving, schade aan gegevens of andere (immateriële) goederen, welke voortvloeit uit of gerelateerd is aan het gebruik, de onmogelijkheid van gebruik, niet toestaan van gebruik, werking en / of gebreken in de werking van het platform.

Informatie op het platform
LGL redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen, waardoor LGL de juistheid en volledigheid van de informatie die op of via het platform openbaar wordt gemaakt niet kan garanderen. Bovendien geeft LGL geen garantie dat het gebruik van het platform zal (kunnen) leiden tot en/of geschikt is voor het bereiken van het door de gebruiker van het platform gewenste doel.

LGL aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via deze website is verkregen. Evenmin kan aan de inhoud van het platform rechten worden ontleend. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het platform, hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen de rechten op de lay-out en de inhoud van het platform, en het logo van de website, berusten uitsluitend bij LGL. Dit houdt onder meer in dat het, behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, verboden is de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LGL. Tevens worden alle mogelijke rechten op dit platform/website en de inhoud daarvan uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie, websites en bestanden van derden
45plusbeurs.nl bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites en/of bestanden van derden. De inhoud van het platform en bestanden waarnaar wordt verwezen is door LGL niet geverifieerd. LGL biedt daardoor niets anders dan een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie, indien en voor zover dat door de gebruiker van deze website wordt gewenst. De verwijzing betekent niet dat LGL de op of via het platforms aangeboden producten of diensten aanbeveelt. LGL geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende het platform/bestanden en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op het platform/bestanden, noch voor enige vorm van schade aan software en/of hardware van de gebruiker als gevolg van het benaderen van websites en/of bestanden van derden.

Toepasselijk recht
Deze Gebruiksvoorwaarden omvatten al hetgeen LGL is overeengekomen met u in relatie tot het gebruik van het platform. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Privacybeleid
De LGL respecteert en beschermt de privacy van het individu die gebruikt van de zoekdiensten van 45plusbeurs.nl. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met verzamelde informatie en hoe uw privacy gewaarborgd is.

Data
Welke informatie verzamelen we en waar gebruiken we het voor?
45plusbeurs.nl verzamelt geen unieke informatie over u (zoals uw naam, e-mail adres. etc.) behalve als u deze informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt (zie: E-mail adressen).
Bij ieder bezoek wordt een beperkt aantal gegevens opgeslagen zoals tijdstip, browser type, browser taal en IP adres van elke zoekvraag. Deze informatie wordt alleen gebruikt om onze records te controleren en om inzicht te verkrijgen in het gebruik van de diensten met als doel deze diensten verder te verbeteren. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

Email adressen
Wanneer u contact met ons opneemt via email of een contactformulier worden deze gegevens gebruikt enkel om uw van een antwoord te voorzien. Wanneer u een website aanmeldt via het platform 45plusbeurs.nl ontvangt u op zeer incidentele basis een nieuwsbrief over onze diensten. Hierbij wordt altijd de mogelijkheid geboden om u voor deze nieuwsbrief uit te schrijven. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

Cookies
Cookies worden gebruikt om een (terugkerende) bezoeker te herkennen. Deze cookies worden alleen gebruikt om informatie op te slaan waardoor de functionaliteit van 45plusbeurs.nl verbetert en die er voor zorgt dat uw persoonlijke instellingen bewaard blijven.
De meeste internetbrowsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Akkoordverklaring
Indien u deze voorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd het platform te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van het platform geeft u daarmee aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

45plusburs.nl is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot het platform te ontzeggen.

Contact
Aan wie kan ik verdere vragen kwijt?
U kunt ons bereiken via het contactformulier.

Leveranciers
Wilt u adverteren, producten of diensten van uw bedrijf of online winkel etaleren?
Neem dan contact met ons op voor vrijblijvende informatie:
45plusbeurs.nl
Afdeling Content
info@45plusbeurs.nl

Altijd op de hoogte...

...van onze wekelijkse aanbiedingen.